Poďakovanie

Ďakujem rodičom za promptné doručenie vyplnených informačných listov a kópií rodných listov a kartičiek poistenca.