Prosba

08.10.2018

Prosím veľmi pekne rodičov, ktorí ešte doposiaľ neuhradili rodičovský príspevok 20 €, aby tak urobili čím skôr, najneskôr však do 25. októbra. Vopred veľmi pekne ďakujem.

Pripomínam žiakom i rodičom, že zadávané domáce úlohy, avizované previerky, ako aj suplovanie je potrebné sledovať nie na stránke triedy, ale na stránke školy, príp. edupage.

Poďakovanie

14.09.2018

Ďakujem rodičom za promptné doručenie vyplnených informačných listov a kópií rodných listov a kartičiek poistenca.